Proof GmbH privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. andmekaitse lühidalt

Üldised märkused

Järgnevad teated annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate seda veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teid isiklikult tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mis on loetletud käesoleva teksti all.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Andmete töötlemine sellel veebisaidil toimub veebisaidi operaatori poolt. Tema kontaktandmed leiate käesoleva veebisaidi jäljendist.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Need võivad olla näiteks andmed, mida sisestate kontaktvormi.

Muud andmed kogutakse automaatselt või teie nõusolekul meie IT-süsteemide poolt, kui külastate veebilehte. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Nende andmete kogumine toimub automaatselt, sobald sa sisened sellele veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Muid andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks.

Millised õigused teil on seoses teie andmetega?

Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks, võite selle nõusoleku igal ajal tulevikus tagasi võtta. Samuti on teil õigus nõuda teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Selle ja muude andmekaitsealaste küsimuste osas võite meiega igal ajal ühendust võtta Impressumis toodud aadressil.

Kolmandate osapoolte analüüsivahendid ja -vahendid

Selle veebisaidi külastamisel võidakse teie surfikäitumist statistiliselt analüüsida. Seda tehakse peamiselt nn analüüsiprogrammide abil.

Üksikasjalik teave nende analüüsiprogrammide kohta on esitatud järgmises andmekaitsedeklaratsioonis.

2. hosting ja sisu edastamise võrgud (CDN)

Väline hosting

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (hoster). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmeid hoitakse hostaja serverites. Need võivad hõlmata muu hulgas IP-aadresse, kontaktide taotlusi, meta- ja sideandmeid, lepinguandmeid, kontaktandmeid, nimesid, veebisaidi külastusi ja muid veebisaidi kaudu genereeritud andmeid.

Hosterit kasutatakse lepingu täitmiseks meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientide suhtes (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise tagamiseks professionaalse teenusepakkuja poolt (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt f).

Meie hoster töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tema teeninduskohustuste täitmiseks, ning järgib meie juhiseid nende andmete osas.

Me kasutame järgmist hosti:

artif GmbH & Co. KG
Alexanderstraße 65
72072 Tübingen
info@artif.com
https://artif.com/

Tellimustööde töötlemise lepingu sõlmimine

Andmekaitsekohase töötlemise tagamiseks oleme sõlminud oma hosteriga tellimuste töötlemise lepingu.

3 Üldised märkused ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Nende lehekülgede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Me käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja kooskõlas seaduslike andmekaitse-eeskirjadega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga.

Kui külastate seda veebisaitikasutadakogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, milliseid andmeid me kogume ja milleks me neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil seda tehakse.

Juhime tähelepanu sellele, et andmete edastamisel Internetis (nt e-posti teel) võib esineda turvaauke. Andmete täielik kaitse kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Selle veebisaidi vastutav töötleja on:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-post: info@proof.de

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Ladustamisperiood

Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole täpsemat säilitamisperioodi kindlaks määratud, jäävad teie isikuandmed meile, kuni andmete töötlemise eesmärk ei ole enam kohaldatav. Kui te esitate põhjendatud kustutamistaotluse või tühistate andmete töötlemiseks antud nõusoleku, kustutatakse teie andmed, välja arvatud juhul, kui meil on muud õiguslikult lubatud põhjused teie isikuandmete säilitamiseks (nt maksu- või kaubandusõiguse kohased säilitustähtajad); viimasel juhul kustutatakse andmed pärast nende põhjuste äralangemist.

Märkus andmete edastamise kohta Ameerika Ühendriikidesse

Muu hulgas on meie veebisaidile integreeritud USAs asuvate ettevõtete tööriistad. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse teie isikuandmed edastada vastavate ettevõtete USA serveritesse. Juhime tähelepanu, et USA ei ole ELi andmekaitseõiguse tähenduses turvaline kolmas riik. USA ettevõtted on kohustatud edastama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teil kui andmesubjektil oleks võimalik selle vastu õiguslikke meetmeid võtta. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametiasutused (nt luureteenistused) võivad pääseda ligi teie USA serverites salvestatud isikuandmetele.efiMeil ei ole mingit mõju nendele töötlemistoimingutele. Meil ei ole mingit mõju nendele töötlemistoimingutele.

Andmete töötlemiseks antud nõusoleku tühistamine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral. Te võite juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tühistamiseni teostatud andmetöötluse seaduslikkust see ei mõjuta.

Õigus esitada vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otseturundusele (GDPR artikkel 21).

KUI ANDMETÖÖTLUS PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F DSGVO ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL; SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE ALUSEL TOIMUVA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA. TÖÖTLEMISE ALUSEKS OLEV ASJAOMANE ÕIGUSLIK ALUS ON ESITATUD KÄESOLEVAS ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONIS. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON KAALUKAD ÕIGUSPÄRASED PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, ÕIGUSED JA VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMINE ON VAJALIK ÕIGUSNÕUETE ESITAMISEKS, TEOSTAMISEKS VÕI KAITSMISEKS (VASTUVÄIDE VASTAVALT ANDMEKAITSESEADUSE ARTIKLI 21 LÕIKELE 1).

KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL; SEE KEHTIB KA PROFIILIANALÜÜSI KOHTA, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. KUI TE ESITATE VASTUVÄITE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID EDASPIDI ENAM OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL (VASTUVÄIDE VASTAVALT DSGVO ARTIKLI 21 LÕIKELE 2).

Õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele

GDPRi rikkumiste korral on andmesubjektidel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eelkõige selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht, töökoht või väidetav rikkumine aset leidis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muude haldus- või õiguskaitsevahendite kasutamist.

Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus, et andmed, mida me teie nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks automaatselt töötleme, antakse teile või kolmandale isikule üle ühises, masinloetavas vormis. Kui te taotlete andmete otsest edastamist teisele vastutavale töötlejale, tehakse seda ainult niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik.

SSL või TLS krüpteerimine

Turvalisuse tagamiseks ja konfidentsiaalse sisu, näiteks tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks, mida te meile kui veebilehe operaatorile saadate, kasutab see veebileht SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja teie brauseriribal on lukusümbol.

Kui SSL või TLS krüpteerimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad isikud teie poolt meile edastatud andmeid lugeda.

Krüpteeritud maksetehingud sellel veebisaidil

Kui pärast lepingu sõlmimist kuludega tekib kohustus esitada meile teie makseandmed (nt kontonumber otsekorralduse volituse puhul), on need andmed vajalikud maksete töötlemiseks.

Maksetehingud tavapäraste maksevahendite (Visa/MasterCard, otsekorraldus) kaudu toimuvad ainult krüpteeritud SSL- või TLS-ühenduse kaudu. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirida muutub "http://" asemel "https://" ja brauseris on lukusümbol.

Krüpteeritud side puhul ei saa kolmandad isikud teie meile edastatud makseandmeid lugeda.

Teave, kustutamine ja parandamine

Kohaldatavate õigusnormide raames on teil igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada või kustutada. Sel eesmärgil, aga ka isikuandmete kohta käivate täiendavate küsimuste korral võite meiega igal ajal ühendust võtta jäljendis toodud aadressil.

Õigus piirata töötlemist

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks võite meiega igal ajal ühendust võtta jäljendis toodud aadressil. Töötlemise piiramise õigus on olemas järgmistel juhtudel:

 • Kui te vaidlustate meie poolt salvestatud isikuandmete õigsuse, vajame tavaliselt aega selle kontrollimiseks. Kontrollimise ajaks on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine toimus/ toimub ebaseaduslikult, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
 • Kui meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja, kuid teil on neid vaja õiguslike nõuete esitamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus nõuda kustutamise asemel teie isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt DSGVO artikli 21 lõikele 1, tuleb teie ja meie huve tasakaalustada. Kuni ei ole veel kindlaks tehtud, kelle huvid on ülekaalus, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui te olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, võib neid andmeid - lisaks nende säilitamisele - töödelda ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või Euroopa Liidu või liikmesriigi oluliste avalike huvide tõttu.

Vastuväited reklaami e-kirjadele

Keelatud on kasutada jäljendamiskohustuse raames avaldatud kontaktandmeid reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Lehekülgede operaatorid jätavad endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamteabe soovimatu saatmise korral, näiteks rämpsposti saatmise korral.

4. andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid ja need ei tekita teie lõppseadmele mingit kahju. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt sessiooni ajaks (sessiooniküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse automaatselt teie külastuse lõpus. Püsiküpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni te need ise kustutate või kuni teie veebilehitseja need automaatselt kustutab.

Mõningatel juhtudel võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte ettevõtete küpsiseid, kui sisenete meie veebilehele (kolmandate osapoolte küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsised makseteenuste töötlemiseks).

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, sest ilma nendeta ei toimiks teatud veebilehe funktsioonid (nt ostukorv või videote kuvamine). Teisi küpsiseid kasutatakse kasutajate käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teatud funktsioonide pakkumiseks, mida te olete taotlenud (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebilehe optimeerimiseks (nt küpsised veebi külastatavuse mõõtmiseks), salvestatakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui on sätestatud mõni muu õiguslik alus. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi salvestada küpsiseid oma teenuste tehniliselt veavaba ja optimeeritud osutamiseks. Kui küpsiste salvestamiseks on küsitud nõusolekut, põhineb kõnealuste küpsiste salvestamine ainult sellel nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a); nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Saate oma veebilehitseja nii seadistada, et teid teavitatakse küpsiste seadistamisest ja lubada küpsiseid ainult üksikutel juhtudel, välistada küpsiste vastuvõtmine teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatne kustutamine veebilehitseja sulgemisel. Kui te keelate küpsised, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest isikutest ettevõtted või analüüsi eesmärgil, teavitame teid sellest eraldi käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni raames ja vajadusel küsime teie nõusolekut.

Serveri logifailid

Lehekülgede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serverilogifailidesse, mille teie brauser automaatselt meile edastab. Need on järgmised:

 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Referrer URL
 • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
 • Serveripäringu aeg
 • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Nende andmete kogumine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma veebisaidi tehniliselt veavaba esituse ja optimeerimise vastu - selleks tuleb koguda serverilogifaile.

Kontaktvorm

Kui saadate meile päringuid kontaktivormi kaudu, salvestame teie andmed päringuvormi kaudu, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud.

Kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie päringu töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid - eelkõige säilitamisperioodid - ei mõjuta seda.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringut, sealhulgas kõiki sellest tulenevaid isikuandmeid (nimi, päring), teie päringu töötlemiseks. Me ei anna neid andmeid edasi ilma teie nõusolekuta.

Nende andmete töötlemine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile suunatud päringute tõhusaks töötlemiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda on taotletud.

Andmed, mida sa meile kontaktitaotluste kaudu saadad, jäävad meile, kuni sa palud meid neid kustutada, tühistad oma nõusoleku nende säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud sinu taotluse töötlemise). Kohustuslikud seadusesätted - eelkõige seadusjärgsed säilitustähtajad - ei mõjuta seda.

Registreerimine sellel veebilehel

Saate sellel veebisaidil registreeruda, et kasutada saidi lisafunktsioone. Me kasutame selleks sisestatud andmeid ainult selleks, et kasutada vastavat pakkumist või teenust, mille jaoks te olete registreerunud. Registreerimisel nõutud kohustuslik teave tuleb esitada täies ulatuses. Vastasel juhul lükkame registreerimise tagasi.

Oluliste muudatuste puhul, näiteks pakkumise ulatuse või tehniliselt vajalike muudatuste puhul, kasutame registreerimisel esitatud e-posti aadressi, et teid sel viisil teavitada.

Registreerimise käigus sisestatud andmeid töödeldakse registreerimisega loodud kasutajasuhte rakendamiseks ja vajaduse korral edasiste lepingute sõlmimiseks (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt b).

Registreerimise käigus kogutud andmeid säilitame nii kaua, kui olete sellel veebisaidil registreeritud, ja seejärel kustutame need. Seaduslikud säilitamisperioodid ei mõjuta seda.

Kommentaarfunktsioon sellel veebilehel

Selle lehe kommentaarifunktsiooni puhul salvestatakse lisaks teie kommentaarile ka andmed selle kohta, millal kommentaar loodi, teie e-posti aadress ja, kui te ei postita anonüümselt, teie valitud kasutajanimi.

IP-aadressi salvestamine

Meie kommentaarifunktsioon salvestab kommentaare postitavate kasutajate IP-aadressid. Kuna me ei kontrolli sellel veebisaidil kommentaare enne nende aktiveerimist, vajame neid andmeid selleks, et saaksime võtta meetmeid autori vastu õigusrikkumiste, näiteks solvangute või propaganda korral.

Märkuste säilitamisperiood

Kommentaarid ja nendega seotud andmed salvestatakse ja jäävad sellele veebisaidile, kuni kommenteeritud sisu on täielikult kustutatud või kommentaarid tuleb õiguslikel põhjustel (nt solvavad kommentaarid) kustutada.

Õiguslik alus

Kommentaaride säilitamine põhineb teie nõusolekul (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab mitteametlikust teatest meile e-posti teel. Tagasivõtmine ei mõjuta juba teostatud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

5. analüüsivahendid ja reklaam

Matomo (endine Piwik)

See veebisait kasutab avatud lähtekoodiga veebianalüütika teenust Matomo. Matomo kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad kasutaja äratundmist lehekülgede lõikes, et analüüsida kasutaja käitumist (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Matomo poolt kogutud teave selle veebisaidi kasutamise kohta salvestatakse meie serveris. IP-aadress anonüümseks muudetakse enne salvestamist.

Matomo abil saame koguda ja analüüsida andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta veebisaidi külastajate poolt. See võimaldab meil muu hulgas teada saada, millal milliseid lehekülje vaatamisi tehti ja millisest piirkonnast nad tulid. Samuti kogume erinevaid logifaile (nt IP-aadress, viitaja, kasutatud brauserid ja operatsioonisüsteemid) ning saame mõõta, kas meie veebisaidi külastajad sooritavad teatud toiminguid (nt klõpsud, ostud jne).

Selle analüüsivahendi kasutamine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise anonüümse analüüsi vastu, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka reklaami. Kui on küsitud vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Hosting

Me majutame Matomot ainult oma serverites, nii et kõik analüüsiandmed jäävad meile ja neid ei anta edasi.

Google'i reklaamid

Veebilehe operaator kasutab Google'i reklaami. Google Ads on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, veebireklaamiprogramm.

Google Ads võimaldab meil reklaamidaeankuvada reklaame Google'i otsingumootoris või kolmandate osapoolte veebisaitidel, kui kasutaja sisestab Google'is teatud otsingusõnad (märksõnade suunamine). Lisaks sellele võib Google'ile kättesaadavate kasutajaandmete (nt asukohaandmed ja huvid) alusel mängida sihtotstarbelisi reklaame (sihtrühma sihtimine). Veebisaidi operaatorina saame neid andmeid kvantitatiivselt hinnata, analüüsides näiteks, millised otsingusõnad on viinud meie reklaamide kuvamiseni ja kui palju reklaame on viinud vastavate klikkimiseni.

Google'i reklaamide kasutamine põhineb DSGVO artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi oma teenuste võimalikult tõhusaks turustamiseks.

6. uudiskiri

Uudiskirja andmed

Kui soovite saada veebilehel pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ning teavet, mis võimaldab meil kontrollida, et olete nimetatud e-posti aadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Muid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Me kasutame neid andmeid ainult soovitud teabe saatmiseks ja ei anna neid edasi kolmandatele isikutele.

Uudiskirja registreerimisvormi sisestatud andmeid töödeldakse üksnes teie nõusoleku alusel (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite igal ajal tühistada oma nõusoleku andmete ja e-posti aadressi säilitamiseks ning nende kasutamiseks uudiskirja saatmiseks, näiteks uudiskirjas oleva lingi "tellimuse tühistamine" kaudu. Tagasivõtmine ei mõjuta juba teostatud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

Meie või uudiskirja teenusepakkuja säilitab teie poolt meile uudiskirja saamiseks esitatud andmeid, kuni te loobute uudiskirja tellimisest, ning need kustutatakse uudiskirja saatelehelt pärast uudiskirja tellimise lõpetamist. See ei mõjuta andmeid, mida me oleme säilitanud muudel eesmärkidel.

Kui olete uudiskirjade saatelistist loobunud, salvestab meie või uudiskirjateenuse pakkuja teie e-posti aadressi vajaduse korral musta nimekirja, et vältida edaspidiseid kirju. Mustast nimekirjast saadud andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvi täita uudiskirjade saatmisel õiguslikke nõudeid (õigustatud huvi DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses). Mustas nimekirjas säilitamine ei ole ajaliselt piiratud. Te võite esitada vastuväiteid andmete säilitamisele, kui teie huvid kaaluvad üles meie õigustatud huvi.

7. pluginad ja tööriistad

YouTube koos täiustatud andmekaitsega

See veebisait ühendab YouTube'i videod. Lehekülgede operaator on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Me kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i sõnul tähendab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebisaidi külastajate kohta mingit teavet enne video vaatamist. Laiendatud andmekaitserežiim ei välista aga tingimata andmete avaldamist YouTube'i partneritele. Seega loob YouTube ühenduse Google DoubleClicki võrgustikuga - sõltumata sellest, kas te vaatate videot.

Niipea, kui käivitate sellel veebisaidil YouTube'i video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. See ütleb YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi olete külastanud. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube'il määrata teie sirvimiskäitumist otse teie isikliku profiili juurde. Seda saate vältida, kui logite oma YouTube'i kontost välja.

Peale selle võib YouTube pärast video käivitamist salvestada teie lõppseadmesse erinevaid küpsiseid või kasutada võrreldavaid tuvastustehnoloogiaid (nt seadme sõrmejälg). Sel viisil saab YouTube teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja pettusekatsete ennetamiseks.

Vajaduse korral võidakse pärast YouTube'i video algust käivitada täiendavaid andmetöötlustoiminguid, mida me ei saa mõjutada.

YouTube'i kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitluse huvides. See kujutab endast õigustatud huvi DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet YouTube'i privaatsuse kohta leiate nende privaatsuspoliitikast aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

See sait kasutab kaarditeenust Google Maps. Teenuse pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada oma IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt Google'i USA-s asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Selle saidi teenusepakkujal ei ole mingit mõju sellele andmeedastusele.

Google Mapsi kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitluse huvides ja selleks, et oleks lihtne leida meie veebilehel näidatud kohti. See kujutab endast õigustatud huvi DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on taotletud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine üksnes DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pluginid ja varjatud funktsioonid ning sisu

Integreerime oma veebipakkumisse funktsionaalseid ja sisulisi elemente, mis on saadud vastavate teenusepakkujate (edaspidi "kolmandatest isikutest teenusepakkujad") serveritest. Need võivad olla näiteks graafika, videod või linnakaardid (edaspidi ühtselt "sisu").

Integreerimine nõuab alati, et selle sisu kolmandatest isikutest pakkujad töötleksid kasutaja IP-aadressi, sest ilma IP-aadressita ei saaks nad sisu brauserile saata. Seega on IP-aadress vajalik selle sisu või funktsiooni kuvamiseks. Me püüame kasutada ainult sellist sisu, mille vastavatel pakkujatel on IP-aadress olemas. viinudainult sisu edastamiseks. Kolmandad teenusepakkujad võivad statistilistel või turunduslikel eesmärkidel kasutada ka nn piksli sildid (nähtamatu graafika, tuntud ka kui "veebimajakad"). Piksli märgiseid saab kasutada sellise teabe analüüsimiseks nagu külastatavus selle veebisaidi lehekülgedel. Pseudonüümset teavet võidakse salvestada ka kasutaja seadmesse küpsistesse ning see võib muu hulgas sisaldada tehnilist teavet brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, viitavaid veebisaite, külastuse aega ja muud teavet meie veebipakkumise kasutamise kohta, samuti võib see olla seotud muude allikate sellise teabega.

Märkused õigusliku aluse kohta: Kui me palume kasutajatel anda nõusolek kolmandate isikute teenusepakkujate kasutamiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus nõusolek. Muul juhul töödeldakse kasutajate andmeid meie õigustatud huvide alusel (st huvi tõhusate, ökonoomsete ja vastuvõtjasõbralike teenuste vastu). Sellega seoses soovime viidata ka käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabele küpsiste kasutamise kohta.

 • Töödeldud andmete liigid: Kasutusandmed (nt külastatud veebisaidid, huvi sisu vastu, külastusaeg); meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid); kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber); sisuandmed (nt veebivormide sisestused).
 • Asjaomased isikud: Kasutajad (nt veebisaidi külastajad, võrguteenuste kasutajad).
 • Töötlemise eesmärgid: Meie veebipakkumise ja kasutajasõbralikkuse tagamine; profiilid kasutajaga seotud teabega (kasutajaprofiilide loomine).
 • Õiguslik alus: Õigustatud huvid (DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt 1 alapunkt f).

Täiendavad juhised töötlemistoimingute, menetluste ja teenuste kohta:

  • Google Maps: Integreerime teenusepakkuja Google Maps kaardid. Töödeldavad andmed võivad sisaldada eelkõige kasutajate IP-aadresse ja asukohaandmeid, mida aga ei koguta ilma nende nõusolekuta (tavaliselt toimub see nende mobiilseadmete seadete seadete raames); Teenusepakkuja:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://cloud.google.com/maps-platform; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy; Vastuväite esitamise võimalus (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklaami kuvamise seaded: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • YouTube'i videod: Videosisu; YouTube'i videod on integreeritud spetsiaalse domeeni kaudu (äratuntav komponendi "youtube-nocookie" järgi) nn "laiendatud andmekaitserežiimi", mille puhul ei koguta küpsiseid kasutaja tegevuse kohta, et video taasesitust isikupärastada. Sellegipoolest võidakse salvestada teavet kasutaja suhtluse kohta videoga (nt viimase esitamiskoha meelespidamine); Teenusepakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, emaettevõtja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Veebileht: https://www.youtube.com; Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy.
  • Vimeo: Video sisu; Teenusepakkuja: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Veebileht: https://vimeo.com; Privaatsuspoliitika: https://vimeo.com/privacy; Vastuväite esitamise võimalus (opt-out): Juhime tähelepanu, et Vimeo võib kasutada Google Analytics'i ja viitame privaatsuspoliitikale (https://policies.google.com/privacy) ja Google Analyticsi loobumisvõimalused (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) või Google'i seaded andmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel (https://adssettings.google.com/).

  See tekst on võetud Dr. Thomas Schwenke tasuta andmekaitsegeneraatorist .de.

8. e-kaubanduse ja maksete pakkujad

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on vajalikud õigussuhte loomiseks, sisustamiseks või muutmiseks (inventuuriandmed). Seda tehakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks. Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid selle veebisaidi kasutamise kohta (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et võimaldada kasutajal teenust kasutada või esitada kasutajale arveid.

Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Seadusjärgseid säilitamisperioode see ei mõjuta.

Andmete edastamine lepingu sõlmimisel veebipoodide, kauplejate ja kaupade lähetamise puhul

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu töötlemiseks, näiteks ettevõtetele, kellele on usaldatud kaupade tarnimine, või krediidiasutusele, kellele on usaldatud makse töötlemine. Edasine andmete edastamine ei toimu või toimub ainult juhul, kui te olete edastamiseks selgesõnaliselt nõusoleku andnud. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmete töötlemise aluseks on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Andmete edastamine teenuste ja digitaalse infosisu lepingu sõlmimisel

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu töötlemiseks, näiteks maksete töötlemiseks volitatud krediidiasutusele.

Andmete edasine edastamine ei toimu või toimub ainult juhul, kui olete selgesõnaliselt nõusolekut andnud andmete edastamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

Andmete töötlemise aluseks on DSGVO artikli 6 lõige 1 punkt b, mis lubab andmete töötlemist lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Makseteenused

Integreerime oma veebisaidil kolmandate isikute makseteenuseid. Kui te sooritate meilt ostu, töötleb makseteenuse pakkuja teie makseandmeid (nt nimi, maksesumma, kontoandmed, krediitkaardi number) makse töötlemiseks. Nende tehingute suhtes kehtivad vastavate teenusepakkujate vastavad lepingulised ja andmekaitsesätted. Makseteenuse pakkujaid kasutatakse DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti b alusel (lepingu töötlemine) ning sujuva, mugava ja turvalise makseviisi huvides (DSGVO artikli 6 lõike 1 punkti f). Kui teie nõusolekut küsitakse teatavate toimingute jaoks, on andmetöötluse õiguslikuks aluseks DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a; nõusoleku võib igal ajal tulevikus tagasi võtta.

Kasutame käesoleva veebisaidi raames järgmisi makseteenuseid / makseteenuse pakkujaid:

PayPal

Selle makseteenuse pakkuja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal"). Üksikasjalikumat teavet leiate PayPali privaatsuspoliitikast: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Teenusepakkuja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi "Klarna"). Klarna pakub erinevaid maksevõimalusi (nt järelmaks). Kui te otsustate maksta Klarnaga (Klarna kassalahendus), kogub Klarna teilt mitmesuguseid isikuandmeid. Klarna kasutab küpsiseid, et optimeerida Klarna kassalahenduse kasutamist. Täpsemat teavet Klarna küpsiste kasutamise kohta leiate järgmiselt lingilt: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta saate lugeda Klarna privaatsuspoliitikast järgmise lingi alt: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Kohene pangaülekanne

Selle makseteenuse pakkuja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "Sofort GmbH"). "Sofortüberweisung" menetluse abil saame Sofort GmbH-lt reaalajas maksekinnituse ja saame kohe alustada oma kohustuste täitmist. Kui olete valinud makseviisi "Sofortüberweisung", edastate PIN-koodi ja kehtiva TANi Sofort GmbH-le, kes saab seejärel siseneda teie internetipanga kontole. Pärast sisselogimist kontrollib Sofort GmbH automaatselt teie kontojääki ja teostab meile ülekande, kasutades teie poolt edastatud TAN-i. Seejärel saadab ta meile kohe tehingu kinnituse. Pärast sisselogimist kontrollib ta automaatselt ka teie käivet, arvelduskrediidi krediidilimiiti ning teiste kontode olemasolu ja nende saldosid. Lisaks PIN-koodile ja TANile edastatakse Sofort GmbH-le ka teie sisestatud makseandmed ja teie isikuandmed. Teie isikuandmed hõlmavad teie ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri(d), e-posti aadressi, IP-aadressi ja vajaduse korral muid makse töötlemiseks vajalikke andmeid. Nende andmete edastamine on vajalik teie isikusamasuse kindlakstegemiseks ja pettusekatsete vältimiseks. Üksikasjad Sofortüberweisungiga maksmise kohta leiate järgmistelt linkidelt: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

Rohkem artikleid sel teemal:

Schreibe einen Kommentar

GDPR küpsiste nõusolek koos tõelise küpsiste bänneriga