Sekretesspolicy för Proof GmbH

Integritetspolicy

1. dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår integritetspolicy som anges nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt, sobald du går in på den här webbplatsen.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för att få svar på denna och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting och nätverk för innehållsleverans (CDN).

Externt värdskap

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla avtal gentemot våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO).

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina serviceåtaganden och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Vi använder följande hoster:

artif GmbH & Co. KG
Alexanderstraße 65
72072 Tübingen
info@artif.com
https://artif.com/

Slutande av ett avtal om uppdragsbehandling

För att säkerställa en dataskyddskonform behandling har vi ingått ett avtal om orderbehandling med vår hoster.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

Om du besöker denna webbplatsanvändaolika personuppgifter samlas in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. I denna integritetspolicy förklaras vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifterna mot åtkomst från tredje part.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Bevis GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-post: info@proof.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att stanna hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter att dessa skäl inte längre är tillämpliga.

Anmärkning om överföring av uppgifter till USA

På vår webbplats finns bland annat verktyg från företag som är baserade i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredje land i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att överlämna personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan få tillgång till dina personuppgifter som lagras på amerikanska servrar.efiVi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

OM DATABEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND PÅ VILKEN BEHANDLINGEN BASERAS FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR SYFTET ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DATASKYDDSLAGEN).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga ska inte påverka andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan tredje part inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det efter det att ett avtal om kostnader har ingåtts finns en skyldighet att ge oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer vid tillstånd till autogiro), krävs dessa uppgifter för att behandla betalningarna.

Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Med krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde/ska ske på ett olagligt sätt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller driva igenom rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge som det ännu inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom att de lagras - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intressen.

Invändning mot reklammejl

Det är förbjudet att använda de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för tryckplikten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. skräppost.

4. insamling av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din slutenhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din terminal när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller visa reklam.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att tekniskt felfria och optimerade tjänster ska kunna tillhandahållas. Om samtycke till lagring av cookies har begärts baseras lagringen av cookies i fråga uteslutande på detta samtycke (artikel 6.1 lit. a DSGVO); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål informerar vi dig separat om detta inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och ber vid behov om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras - för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 lit. f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a i DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - påverkas inte.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att kunna behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 lit. f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a i DSGVO) om detta har begärts.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer endast att använda de uppgifter som du anger för detta ändamål för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. De obligatoriska uppgifter som begärs vid registreringen måste lämnas i sin helhet. I annat fall kommer vi att avvisa registreringen.

Vid viktiga ändringar, t.ex. i erbjudandets omfattning eller vid tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi den e-postadress som du angett vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

De uppgifter som anges i samband med registreringen behandlas för att genomföra det användarförhållande som etablerats genom registreringen och vid behov för att inleda ytterligare avtal (artikel 6.1 b i DSGVO).

De uppgifter som samlas in vid registreringen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och raderas sedan. De lagstadgade lagringsperioderna påverkas inte.

Kommentarfunktionen på denna webbplats

När det gäller kommentarsfunktionen på den här sidan lagras förutom din kommentar även uppgifter om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarerna på den här webbplatsen innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren vid lagöverträdelser, t.ex. förolämpningar eller propaganda.

Lagringsperiod för kommentarerna

Kommentarerna och de tillhörande uppgifterna lagras och finns kvar på denna webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt och hållet eller kommentarerna måste raderas av rättsliga skäl (t.ex. kränkande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

5. analysverktyg och reklam

Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo, som är en öppen källkod. Matomo använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren på olika sidor för att analysera användarens beteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheter). Den information som Matomo samlar in om användningen av denna webbplats lagras på vår server. IP-adressen anonymiseras innan den lagras.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in och analysera data om hur besökarna använder vår webbplats. På så sätt kan vi bland annat ta reda på när vilka sidvisningar gjordes och från vilken region de kommer. Vi samlar också in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referenser, använda webbläsare och operativsystem) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp osv.).

Användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den anonymiserade analysen av användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Hosting

Matomo finns uteslutande på våra egna servrar så att all analysdata stannar hos oss och inte skickas vidare.

Google-annonser

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett annonseringsprogram på nätet från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att annonseraeanvisa annonser i Googles sökmotor eller på webbplatser från tredje part när användaren anger vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas på grundval av de användaruppgifter som finns tillgängliga hos Google (t.ex. platsuppgifter och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt genom att till exempel analysera vilka söktermer som har lett till att våra annonser har visats och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.

Användningen av Google Ads grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att marknadsföra sina tjänsteprodukter så effektivt som möjligt.

6. nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken "avregistrering" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du lämnar till oss för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet när du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista, vid behov, för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

7. plugins och verktyg

YouTube med förbättrat dataskydd

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Utlämnande av uppgifter till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis uteslutet i det utvidgade dataskyddsläget. YouTube upprättar alltså en anslutning till Google DoubleClick-nätverket - oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto ger du YouTube möjlighet att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube efter att ha startat en video lagra olika cookies på din slutenhet eller använda jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck från enheten). På detta sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.

Vid behov kan ytterligare databehandlingar utlösas efter starten av en YouTube-video, vilket vi inte har något inflytande över.

YouTube används för att våra erbjudanden på nätet ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett legitimt intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om sekretess hos YouTube, se deras sekretesspolicy på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Google Maps används för att ge en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1.a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Du hittar mer information om hanteringen av användaruppgifter i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Det kan t.ex. vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallat "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll eller denna funktion. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer har IP-adressen ledendast för leverans av innehåll. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. Pixeltaggar kan användas för att analysera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättsliga grunder: När vi ber användarna att samtycka till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamålen med behandlingen: Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet; profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare vägledning om behandlingsverksamhet, förfaranden och tjänster:

  • Google Maps: Vi integrerar kartorna i Google Maps-tjänsten från Google. De uppgifter som behandlas kan i synnerhet omfatta användarnas IP-adresser och lokaliseringsuppgifter, som dock inte samlas in utan deras samtycke (vanligtvis inom ramen för inställningarna för deras mobila enheter); Tjänsteleverantör:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://cloud.google.com/maps-platform; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Insticksprogram för avstängning: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • YouTube-videor: Videoinnehåll: YouTube-videor integreras via en särskild domän (som känns igen genom komponenten "youtube-nocookie") i det så kallade "utökade dataskyddsläget", varvid inga cookies om användarens aktiviteter samlas in för att anpassa videouppspelningen. Information om användarens interaktion med videon (t.ex. att komma ihåg den senaste uppspelningspunkten) kan dock lagras; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://www.youtube.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.
  • Vimeo: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Webbplats: https://vimeo.com; Integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy; Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Vi påpekar att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar till sekretesspolicyn (https://policies.google.com/privacy) och opt-out-möjligheterna för Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles inställningar för användning av uppgifter i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/).

  Denna text är hämtad från den kostnadsfria dataskyddsgeneratorn .de av Dr. Thomas Schwenke.

8. Leverantörer av e-handel och betalningar

Behandlingsuppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för att upprätta, behandla eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsuppgifter). Detta sker på grundval av artikel 6.1 lit. b DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) endast i den mån det är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsförhållandet har avslutats. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Överföring av uppgifter vid ingående av ett avtal för onlinebutiker, handlare och leverans av varor.

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att behandla avtalet, till exempel till de företag som ansvarar för leverans av varor eller till kreditinstitutet som ansvarar för betalning. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Överföring av uppgifter när ett avtal om tjänster och digitalt innehåll ingås.

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra avtalet, till exempel till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att hantera betalningar.

Ingen ytterligare överföring av uppgifter kommer att ske eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b i DSGVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalstillfället.

Betalningstjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. När du gör ett köp hos oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören för att behandla betalningen. De respektive leverantörernas avtals- och dataskyddsbestämmelser gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av artikel 6.1 lit. b DSGVO (avtalsbehandling) samt i intresset av en smidig, bekväm och säker betalningsprocess (artikel 6.1 lit. f DSGVO). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder är artikel 6.1 a DSGVO den rättsliga grunden för databehandling; samtycken kan när som helst återkallas för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betalningstjänstleverantörer inom ramen för denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). För mer information hänvisas till PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Leverantören är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Klarna erbjuder olika betalningsalternativ (t.ex. avbetalningsköp). Om du väljer att betala med Klarna (Klarnas checkout-lösning) kommer Klarna att samla in olika personuppgifter från dig. Klarna använder cookies för att optimera användningen av Klarnas kassalösning. För mer information om användningen av Klarna-cookies, se följande länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Du kan läsa mer om detta i Klarnas integritetspolicy på följande länk: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Omedelbar banköverföring

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "Sofort GmbH"). Med hjälp av förfarandet "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter. Om du har valt betalningsmetoden "Sofortüberweisung" överför du PIN-koden och ett giltigt TAN-nummer till Sofort GmbH, som sedan kan logga in på ditt internetbank-konto. Efter inloggningen kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt kontosaldo och genomför överföringen till oss med hjälp av det TAN som du har överfört. Därefter skickar företaget omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. Efter inloggningen kontrollerar Sofort GmbH också automatiskt din omsättning, kreditgränsen för kontokrediten och förekomsten av andra konton och deras saldon. Förutom PIN-koden och TAN:n överförs de betalningsuppgifter som du har angett samt dina personuppgifter till Sofort GmbH. Till dina personuppgifter hör ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer (eller dina telefonnummer), din e-postadress, din IP-adress och vid behov andra uppgifter som krävs för betalningsförfarandet. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvivel och för att förhindra bedrägeriförsök. Närmare uppgifter om betalning med Sofortüberweisung finns på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Fler artiklar i ämnet:

Lämna en kommentar

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner