Zásady ochrany osobních údajů Proof GmbH

Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, sobakdyž vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech poskytovatele. Může se jednat o IP adresy, požadavky na kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Hoster je používán za účelem plnění smluv vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých služebních povinností a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následující hosting:

artif GmbH & Co. KG
Alexanderstraße 65
72072 Tübingen
info@artif.com
https://artif.com/

Uzavření smlouvy o zpracování na zakázku

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostingem smlouvu o zpracování objednávek.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud navštívíte tyto webové stránkypoužítjsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Důkaz GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Poznámka k předávání údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny na americké servery příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) mohou získat přístup k vašim osobním údajům uloženým na amerických serverech.efiNa tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Šifrované platební transakce na těchto webových stránkách

Pokud nám po uzavření smlouvy s náklady vznikne povinnost poskytnout vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě povolení inkasa), jsou tyto údaje nezbytné pro zpracování plateb.

Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Díky šifrované komunikaci nemohou vaše platební údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být shromažďovány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat další funkce webu. Údaje zadané za tímto účelem použijeme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využíváme k tomuto informování e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby za účelem uzavření dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na těchto webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře ukládají také údaje o tom, kdy byl komentář vytvořen, vaše e-mailová adresa, a pokud nepíšete anonymně, také vámi zvolené uživatelské jméno.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří přidávají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na této webové stránce před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda, proti autorovi zakročit.

Doba uložení připomínek

Komentáře a související údaje se ukládají a zůstávají na těchto webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela vymazán nebo dokud komentáře nemusí být vymazány ze zákonných důvodů (např. urážlivé komentáře).

Právní základ

Komentáře jsou ukládány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

5. analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo. Matomo používá technologie, které umožňují rozpoznávání uživatele napříč stránkami za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Matomo o používání těchto webových stránek jsou uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Pomocí systému Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly které stránky zobrazeny a z jakého regionu pocházejí. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Hostování

Matomo hostujeme výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.

Reklamy Google

Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje inzerovateanzobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité vyhledávací výrazy do vyhledávače Google (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze na základě údajů o uživateli, které má Google k dispozici (např. údaje o poloze a zájmech), přehrávat cílené reklamy (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně vyhodnocovat například analýzou toho, které vyhledávací výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím kliknutím.

Používání reklam Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých produktů služeb.

6. newsletter

Údaje o zpravodaji

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit odběr" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, tím nejsou dotčeny.

Poté, co se odhlásíte z distribučního seznamu newsletteru, bude vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, aby se v případě potřeby zabránilo budoucímu zasílání e-mailů. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

7. zásuvné moduly a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek předtím, než si pustí video. Režim rozšířené ochrany údajů však nutně nevylučuje zpřístupnění údajů partnerům YouTube. YouTube tedy navazuje spojení se sítí Google DoubleClick - bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být případně spuštěny další operace zpracování údajů, které nemůžeme ovlivnit.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která jsme na webových stránkách uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

Do naší online nabídky integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. IP adresa je tedy nutná k zobrazení tohoto obsahu nebo funkce. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé mají IP adresu vedlpouze pro doručování obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat tzv. pixelové značky (neviditelné grafické prvky, známé také jako "webové majáky") pro statistické nebo marketingové účely. Pixelové značky mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k právním základům: V případech, kdy žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V ostatních případech jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Dotčené osoby: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; profily s informacemi o uživateli (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO).

Další pokyny ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

  • Mapy Google: Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytovatele Google. Zpracovávané údaje mohou zahrnovat zejména IP adresy a údaje o poloze uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (obvykle se provádí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení); Poskytovatel služeb:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://cloud.google.com/maps-platform; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Možnost vznést námitku (opt-out): Zásuvný modul Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • Videa na YouTube: Videoobsah; videa YouTube jsou integrována prostřednictvím speciální domény (rozpoznatelné podle komponenty "youtube-nocookie") v takzvaném "rozšířeném režimu ochrany údajů", kdy nejsou shromažďovány žádné soubory cookie o aktivitách uživatele za účelem personalizace přehrávání videa. Přesto mohou být ukládány informace o interakci uživatele s videem (např. zapamatování posledního bodu přehrávání); Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://www.youtube.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
  • Vimeo: Obsah videa; Poskytovatel služeb: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Webové stránky: https://vimeo.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://vimeo.com/privacy; Možnost vznést námitku (opt-out): Upozorňujeme, že Vimeo může používat službu Google Analytics, a odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů (https://policies.google.com/privacy) a možnosti odhlášení pro službu Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) nebo nastavení společnosti Google pro použití dat pro marketingové účely (https://adssettings.google.com/).

  Tento text byl převzat z bezplatného generátoru ochrany dat .de, který vytvořil Dr. Thomas Schwenke.

8. poskytovatelé elektronického obchodu a plateb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro vznik, obsah nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl využívat službu nebo aby bylo možné uživateli vystavit účet.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavírání smlouvy pro internetové obchody, obchodníky a odesílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb. K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na našich webových stránkách integrujeme platební služby od společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) jsou zpracovány poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování platby. Na tyto transakce se vztahují příslušná smluvní ustanovení a ustanovení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (zpracování smlouvy), jakož i v zájmu hladkého, pohodlného a bezpečného platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud je pro určité úkony vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlasy lze kdykoli do budoucna odvolat.

V rámci těchto webových stránek využíváme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PayPal

Poskytovatelem této platební služby je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Poskytovatelem je společnost Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen "Klarna"). Společnost Klarna nabízí různé možnosti plateb (např. nákup na splátky). Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím společnosti Klarna (pokladní řešení Klarna), bude od vás společnost Klarna shromažďovat různé osobní údaje. Společnost Klarna používá soubory cookie k optimalizaci používání pokladního řešení Klarna. Podrobnosti o používání souborů cookie společnosti Klarna naleznete na následujícím odkazu: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podrobnosti si můžete přečíst v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna pod následujícím odkazem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Okamžitý bankovní převod

Poskytovatelem této platební služby je společnost Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "Sofort GmbH"). Pomocí postupu "Sofortüberweisung" obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky. Pokud jste si zvolili platební metodu "Sofortüberweisung", předáte společnosti Sofort GmbH PIN a platný TAN, který se následně může přihlásit do vašeho internetového bankovnictví. Po přihlášení společnost Sofort GmbH automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod na náš účet pomocí vámi předaného TAN. Poté nám okamžitě zašle potvrzení transakce. Po přihlášení také automaticky zkontroluje váš obrat, úvěrový rámec kontokorentního úvěru a existenci dalších účtů a jejich zůstatky. Kromě PIN a TAN jsou společnosti Sofort GmbH předávány také Vámi zadané platební údaje a Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a případně další údaje potřebné pro zpracování platby. Předání těchto údajů je nezbytné k nepochybnému zjištění vaší totožnosti a k zabránění pokusům o podvod. Podrobnosti o platbě pomocí Sofortüberweisung naleznete na následujících odkazech: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Další články k tématu:

Napsat komentář

Souhlas s GDPR se skutečným zákazem souborů cookie